Month: July 2023

ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรมพบครูที่ปรึกษา/ผู้เรียนรอบปกติให้กับทาง สถานพินิจและอบรมเด็กและเยาวชน และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่ออาชีพในอนาคต” โดยมี ท่านวิทยากร อาจารย์กนกรส ทิมา หัวหน้ากองส่งเสริมการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้กับทาง สถานพินิจและอบรมเด็กและเยาวชน และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา นายอนุกูล อ่ำอนันต์ ครูที่ปรึกษาของศูนย์การเรียน เข้าร่วมการฝึกอบรม “การพิมพ์ลายคอนกรีต” จัดโดย Concrete Decor Thailand เพื่อนำความรู้และทักษะด้านการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพิมพ์ลายคอนกรีต มาถ่ายทอดแก่ผู้เรียนของศูนย์การเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพของผู้เรียนต่อไป

ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเดวิดซ์ คอลลินส์ คริสเตน ร่วมกับศูนย์การเรียนอัลฟอนโซ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่อง “ศิลปะสร้างอาชีพ” โดยมี ท่านวิทยากร ครูพี่น้ำน้อย ปรียศรี พรหมจินดา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้กับทาง สถานพินิจและอบรมเด็กและเยาวชน และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรมพบครูที่ปรึกษา/ผู้เรียนรอบปกติให้กับทาง สถานพินิจและอบรมเด็กและเยาวชน และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา : สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา ของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ร่วมกับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดพิธีไหว้ครูของผู้เรียนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี และมอบประกาศนียบัตรการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรมที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) โดยมีนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากนางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ/ผู้จัดการศึกษา มอบประกาศนียบัตรฯ ดังกล่าว นอกจากนี้ ภายในพิธียังมีการมอบเข็มที่ระลึกประดับแก่กรรมการสงเคราะห์แก่ภาคีเครือข่ายอีกด้วย

เมื่อวันพุธที่28 มิถุนายน ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร : นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ประธานกรรมการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก , นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก , นางสาวการะเกศ อังศุภานิช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนมารีอา และ นายไพโรจน์ อนุเวช รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเเสวงหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันต่อการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้ขาดโอกาส จัดโดย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ