Month: February 2023

วันนี้ (8 ก.พ. 66) ระหว่างเวลา 09:00 – 12:30 น. ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และ สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบ Game-based Learning ครั้งที่ 2 ตามหลักสูตร ในหัวข้อ “การพัฒนาความรอบรู้พนันออนไลน์” ให้กับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งอยู่ในความดูแลโดยกระบวนการยุติธรรม สังกัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรกระบวนการ และได้รับทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ การเรียนการสอนและพบที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา
ผ่านระบบ(Zoom meeting)

เมื่อวันที่ (1 ก.พ. 66) ระหว่างเวลา 09:00 – 12:30 น. ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และ สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบ Game-based Learning ตามหลักสูตร ในหัวข้อ “การพัฒนาความรอบรู้พนันออนไลน์” ให้กับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งอยู่ในความดูแลโดยกระบวนการยุติธรรม สังกัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และ นางชามานันท์ สุจริตกุล หัวหน้าโครงการ เป็นวิทยากรกระบวนการ และได้รับทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เมื่อวันที่ (26 ม.ค. 66) ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ประธานกรรมการสถานศึกษา และ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เป็นวิทยากรชี้แจงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนนำอาจารย์ที่ปรึกษาผู้เรียน (นายอนุกูล อ่ำอนันต์) พบปะ แลกเปลี่ยน และให้กำลังใจผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ที่อยู่ในความดูแลโดยกระบวนการยุติธรรม ตามความร่วมมือระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กับ สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง และ อาจารย์ ดร.ลิขสิทธิ์ พุฒเขียว อาจารย์ประจำแขนงวิชาการศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการพัฒนาบุคลิกภาพ และ ค้นหาตัวตน แก่ผู้เรียนด้วย