Month: December 2022

ประกาศวันหยุด ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ประจำเดือนธันวาคม ปี2565

📍ยกเว้น การรับสมัครผู้เรียน เปิดทำการรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. และระบบออนไลน์เปิดรับสมัคร 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ การทำยาดมสมุนไพร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตร และสร้างทักษะการประกอบอาชีพให้กับผู้เรียนพื้นฐาน อันจะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ควบคู่กับอาชีพ สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติบรรยายการสอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ท่านรองณิชา จันทร์จีน รองนายกอบต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ โดย ดร.ศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคม ร่วมกับ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฝึกอาชีพทำขนมลูกชุบชาววัง ให้กับผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรม สังกัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี ภายใต้ความร่วมมือกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม กิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่กับการประกอบอาชีพ ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผอ.การะเกศ อังสุภานิช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ร่วมกับ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดรธานี ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดอยุธยา และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมในช่วงบ่ายในหัวข้อเรื่อง “ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร BASIC CHINESE COMMUNICATION” อบรมโดย เหล่าซือ ดวงกมล ศรีจรูญสิทธิ์ อาจารย์สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ผอ.ชวดล ชัยวรวัช เป็นผู้ดำเนินรายการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง ผ่านระบบ(Zoom meeting)

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้รับเชิญจากสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการกลุ่มรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยต่อพรรคการเมือง เนื่องในวันเอดส์โลก ณ โรงแรมทีเคพาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร