Month: October 2022

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ(ส.ก.ส.อ.) จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่และพบครูที่ปรึกษา ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซาท์เทิร์น และศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา อีสเทิร์น ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในฐานะผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สังกัด ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ตามความร่วมมือระหว่างผู้จัดการศึกษากับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สร้างความยืดหยุ่น และสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อไป

ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ ศูนย์ฝึกเยาวชนจังหวัดราชบุรี (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก

ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี และ ศูนย์ฝึกเยาวชนจังหวัดราชบุรี (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม : ดร.ศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในฐานะผู้จัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่มีความต่อเนื่อง และป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ รวมถึงนำความรู้ไปใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพ โดยมีพันตำรวจโทวรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมหารือ นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง