Month: July 2022

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงของขวัญ เริญศรี ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ได้รับรางวัล รางวัล ชนะเลิศ ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุ12ปี และ รางวัลรองชนะเลิศหญิงคู่ รุ่นอายุ12ปี ในการแข่งขัน กีฬา แบดมินตัน ระหว่างโรงเรียน จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนฤชา ชาลี ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ได้รับรางวัล รางวัล ชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุ12ปี ในการแข่งขัน กีฬา แบดมินตัน ระหว่างโรงเรียน จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนทุกๆคน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ระหว่างโรงเรียน และคว้ารางวัลจำนวนมาก จัดการแข่งขันโดย กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ(ส.ก.ส.อ.) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นอย่างดี

วันเข้าพรรษา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘

วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า “จำพรรษา”

13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 โดยป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเทศน์กัณฑ์แรก ชื่อว่าธัมมจักกัปวัตตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวนเมือง พาราณสี

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ

สำหรับผู้เรียนของศูนย์การเรียนท่านใดสนใจการสอบแข่งขันดังกล่าว สามารถสมัครด้วยตนเอง ตามรายละเอียดดังแผ่นประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้เรียนศูนย์การเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ออนไลน์) เรียนรู้เรื่อง ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เบื้องต้น คอร์สที่ 4 ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.20-16.50 น. ผ่านช่องทาง Zoom meeting อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย อบรมพร้อมรับใบประกาศออนไลน์(คอร์สที่4)

*ลงทะเบียนอบรมได้ที่https://forms.gle/psTfyqZdo9725cKx6