Month: May 2022

ขอแสดงความยินดีกับ นาย มูฮำหมัดฮานาฟี สาเมาะ ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบ รุ่นที่ 2 ปี 2564 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ(ส.ก.ส.อ.) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซาท์เทิร์น และศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา อีสเทิร์น ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ โดย นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคม ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้วิจัยเก็บข้อมูลโครงการวิจัยการเข้าถึงความยุติธรรมตามกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อล้ำในสังคม กรณีศึกษาการเข้าถึงความยุติธรรมด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ของสถาบันพระปกเกล้า โอกาสนี้ นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคม และ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา อีสเทิร์น , นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี , นางสาวการะเกศ อังศุภานิช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี , นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และ นายอนุกูล อ่ำอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา อีสเทิร์น และตัวแทนผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมให้ข้อมูลกับทีมวิจัย

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 (กลุ่มผู้เรียนวันอังคาร) ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี และศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 (กลุ่มผู้เรียนวันอาทิตย์)ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรีและศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษากิจกรรมการวัดผลและประเมินผล ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

ขอแสดงความยินดีกับ นาย กฤษณพงษ์ ชาลีเฉลิมรัตน์ ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบ รุ่นที่ 2 ปี 2564 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ นายคุณากร หลำบุรี ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบ รุ่นที่ 2 ปี 2564 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ