Month: July 2021

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิต (ส.ก.ส.อ) ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ EAFAE Webin ได้จัดกิจกรรมดีๆ สัมมนาวิชาการ Keys to Success for Helping Adults Learn

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564  นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิต (ส.ก.ส.อ) เข้าร่วมฟังบรรยาย ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ EAFAE Webin ได้จัดกิจกรรมดีๆ  สัมมนาวิชาการ Keys to Success for Helping Adults Learn เพื่อได้รับความรู้และนำไปพัฒนาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขององค์กรต่อไป

วันที่ 28 กรกฏาคม 2564 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิต (ส.ก.ส.อ.) เข้าร่วมฟังบรรยาย สัมมนาวิชาการครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ EAFAE Webin

วันที่ 28 กรกฏาคม 2564 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิต (ส.ก.ส.อ.) เข้าร่วมฟังบรรยาย ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ EAFAE Webin ได้จัดกิจกรรมดีๆ สัมมนาวิชาการ Keys to Success for Helping Adults Learn เพื่อได้รับความรู้และนำไปพัฒนาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขององค์กรต่อไป #ขอขอบพระคุณอย่างสูง

ขอเชิญน้องๆนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 11-25 ปี ร่วมประกวดสุขบัญญัติ on board challenge สื่อเพื่อการสื่อสาร สุขบัญญัติ 10 ประการ จัดโดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญน้องๆนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 11-25 ปี ร่วมประกวดสุขบัญญัติ on board challenge สื่อเพื่อการสื่อสาร สุขบัญญัติ 10 ประการ – ออกแบบบอร์ดเกม/การ์ดเกม – ออกแบบนิทานภาพ (ออนไลน์) – คลิป vdo มีของรางวัลมอบให้ ในช่วงที่น้องๆเรียนออนไลน์อยู่บ้าน เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 สิงหาคม 2564 ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ www.hed.go.th