Month: July 2020

ศกร. มอบหมายรองผู้อำนวยการ ร่วมเสวนาเวทีการศึกษาเพื่อปากท้อง

    เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดจันทบุรี : ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้มอบหมายให้ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมเสวนาในเวทีเสวนาสาธารณะ “การศึกษาเพื่อปากท้องสำหรับโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาในยุค New Normal” ซึ่งจัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท.) หรือ ThaiPBS     นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการ ฯ ได้นำเสนอแนวคิดการจัดการศึกษายุค New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อ Covid-19 โดยการจัดการศึกษาผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง (การศึกษาตามอัธยาศัย) ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบการจัดการศึกษาที่สถานศึกษาทุกสังกัดสามารถดำเนินการได้ ภายใต้กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 15 และเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบ โดยวิธีการนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำจากการจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ในครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องทุนทรัพย์ หรือพื้นที่ซึ่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึง นอกจากนี้ วิธีการนี้จะช่วยให้นักเรียน ได้รู้จักตัวเอง ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในพื้นที่ ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับครอบครัวและชุมชนอีกด้วย      ในโอกาสนี้ นายเมธชนนท์ ฯ …

ศกร. มอบหมายรองผู้อำนวยการ ร่วมเสวนาเวทีการศึกษาเพื่อปากท้อง Read More »

ประกาศ !! ผู้เรียนที่มีประวัติการเดินทางไปสถานที่เสี่ยง ขอให้ติดต่อครูที่ปรึกษาด่วน

ประกาศด่วนที่สุด : ผู้เรียนที่มีประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงได้แก่จังหวัดระยอง และ กรุงเทพมหานคร (พื้นที่สุขุมวิท 26) กรุณาติดต่อครูที่ปรึกษาด่วน

ประกาศเปิดภาคเรียนของศูนย์การเรียน

ประกาศ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เรื่อง  เปิดทำการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามปกติ                        ตามที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ (Covid-19) มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้สถานศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป นั้น                  ในการนี้ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ จึงขอประกาศเปิดทำการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยผู้เรียนจะต้องเข้าพบกลุ่มตามที่กำหนดไวในตารางพบกลุ่มส่วนบุคคลที่ศูนย์การเรียนดำเนินการออกให้ หากผู้เรียนรายใดไม่สามารถมาพบกลุ่มได้ตามกำหนดตารางพบกลุ่ม สามารถแจ้งให้        ครูที่ปรึกษาทราบ เพื่อทำการสับเปลี่ยนวันได้ตามระเบียบของศูนย์การเรียน                         อนึ่ง ผู้เรียนทุกคน และผู้ปกครอง รวมถึงบุคคลทั่วไป      ที่เข้ามาภายในศูนย์การเรียนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์และการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรการ “ไทยชนะ” …

ประกาศเปิดภาคเรียนของศูนย์การเรียน Read More »

ประวัติและความสำคัญของวันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา หมายถึง วันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำที่ ไม่จาริกไปค้างแรมตามสถานที่ต่างๆ เว้นแต่มีกิจจำเป็น เป็นระยะเวลา ๓ เดือนในฤดูฝน คือตั้งแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ ซึ่ง วันเข้าพรรษาปี 2563 นี้ ตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ช่วงอธิษฐานจิต “ทำดี ละชั่ว” โดยทั่วไปการจำพรรรษา หรือ การอธิษฐานอยู่ประจำที่เป็นเวลา ๓ เดือน จะมี ๒ ระยะ คือ ๑.“ปุริมพรรษา” หรือ “เข้าพรรษาแรก” นับตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ (วันออกพรรษา) แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือมีเดือน ๘ สองหน ก็จะเลื่อนไปเริ่มจำพรรษาในวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ …

ประวัติและความสำคัญของวันเข้าพรรษา Read More »

รองผู้อำนวยการ ศกร. เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

     เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา : นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเวทีเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยเวทีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ในมิติทางด้านสุขภาพ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายเด็กและเยาวชน สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัย/สถาบันอดุมศึกษา สถานศึกษาทั้งในและนอกระบบ       โอกาสนี้ นายเมธชนนท์ ฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ต่อการจัดการศึกษาและประสบการณ์ของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะประเด็นทางด้านสุขภาพ ได้แก่ การรณรงค์บุหรี่ การรณรงค์การไม่เล่นการพนันออนไลน์ และอุบัติเหตุ 

การลงทะเบียนตามมาตรการของ ศบค. (ไทยชนะ)

แจ้งประชาสัมพันธ์ ถึง ผู้เรียน ผู้ปกครอง อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่จะต้องเข้ามาภายในศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก          ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก โดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ที่จะเข้ามาภายในสถานศึกษา ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ของกระทรวงสาธารณสุข และ ศบค. ดังนี้      1) สวมหน้ากากอนามัย หรือ Face Sheild ทุกครั้ง ก่อนเข้ามาภายในศูนย์การเรียน ฯ ทุกครั้ง หากไม่สวมหน้ากากอนามัย จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า และจะต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง      2) เมื่อเข้ามาภายในศูนย์การเรียนแล้ว จะต้อง SCAN QR “ไทยชนะ” ทุกครั้ง ทุกคน เพื่อทำการลงทะเบียนตามแนวทางของรัฐบาล และ ศบค. และหลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจ …

การลงทะเบียนตามมาตรการของ ศบค. (ไทยชนะ) Read More »