Month: May 2020

ประกาศของศูนย์การเรียน เรื่องบุคลากรพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว

ประกาศ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เรื่อง  บุคลากรซึ่งพ้นจากตำแหน่งและไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก                          ตามที่ นางสาวภัทศา พงษ์แพทย์ (หรือครูผักกาด หรือครูภัทศา) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ครูที่ปรึกษาทำหน้าที่ฝ่ายวิชาการ สังกัด ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก โดยในเวลาต่อมาบุคลากร         รายดังกล่าว ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น    ปรากฏว่าได้รับการร้องเรียนจากผู้เรียนและผู้ปกครองซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรรายดังกล่าวเป็นจำนวนมาก                         ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง        โดยเฉพาะผู้เรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ว่า นางสาวภัทศา พงษ์แพทย์ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ตั้งแต่วันที่การลาออกมีผลบังคับใช้ หากมีการแอบอ้าง กล่าวอ้าง หรือการกระทำใด ๆ ซึ่งส่งผลเสียต่อประชาชน ทางศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอปฏิเสธความรับผิดชอบทางอาญาและทางแพ่ง ทุกกรณี ดังนั้น …

ประกาศของศูนย์การเรียน เรื่องบุคลากรพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว Read More »

ประกาศหยุดทำการชั่วคราวเป็นบางวัน

ประกาศ ศูนย์การเรียน เรื่อง หยุดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 9 – 11 พ.ค.      ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอประกาศหยุดทำการชั่วคราวเป็นบางวัน เนื่องจากเป็นวันหยุดของทางราชการ (วันพืชมงคล) ตลอดจนเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลตามข้อกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โรค Covid-19      จึงขอประชาสัมพันธ์มายังผู้เรียนและผู้ปกครองทุกท่าน ว่าศูนย์การเรียน จะทำการปิดทำการเป็นการชั่วคราวเฉพาะในระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2563 โดยจะเปิดทำการตามปกติในวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 

วันฉัตรมงคล

วันที่ ๔ พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล วันฉัตรมงคล มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ซึ่งจะกระทำในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก  เนื่องจากวันฉัตรมงคลถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษก  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  และในปีถัดไปถือว่าวันนี้เป็นวันฉัตรมงคล