Month: February 2020

ประกาศรับสมัครผู้เรียนของศูนย์เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี (โควตาพิเศษ)

   สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึง ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เรื่อง ให้สิทธิ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ Pre – TCAS2) ด้วยวิธีการพิเศษ หรือ โควตาพิเศษ จำนวน ๕ ราย ซึ่งมี ๓ หลักสูตร ดังนี้     ๑) หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต (แขนงวิชาการเกษตรและอาหาร)  จำนวน ๒ ราย    ๒) หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมสารสนเทศ) จำนวน ๑ ราย    ๓) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สัตวศาสตร์) จำนวน ๒ ราย    ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีการพิเศษ หรือ …

ประกาศรับสมัครผู้เรียนของศูนย์เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี (โควตาพิเศษ) Read More »

ศกร. ขอแสดงความยิินดีกับนายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียน ในโอกาสได้รับทุนการศึกษา

          ดร.ศุภรดา ชัยวรวัชร นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) และ นายสุเมธ พันกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์การเรียน ขอแสดงความยินดีกับ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจและมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การจัดการภาครัฐและเอกชน (M.P.A) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยจะเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป , ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ของศูนย์การเรียน ด้วย ประวัติของนายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยศูนย์การเรียน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขา การบริหารรัฐกิจ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย ก่อนการมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เคยเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ …

ศกร. ขอแสดงความยิินดีกับนายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียน ในโอกาสได้รับทุนการศึกษา Read More »

นักเรียนศึกษาดูงานศาสนสถาน (มัสยิด)

     ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก นำคณะผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาดูงานมัสยิดกมาลุลอิสลาม ทรายกองดิน ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      ทั้งนี้ การศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก และชุมชนเกาะใหญ่พัฒนา อีกด้วย

ศกร. ร่วมจัดบูทฝึกอาชีพภายในงานรณรงค์รักสร้างสรรค์วันวาเลน์ไทน์ “รักออกแบบได้”

     วันนี้ (14 ก.พ. 63) ดร.ศุภรดา ชัยวรวัชร นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) พร้อมด้วยนายสุเมธ พันกลิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวนุชจรี ฉัตรธงชัย และ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตลอดจนครูและนักเรียน ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมจัดบูท    ส่งเสริมฝึกอาชีพทำขนม ในกิจกรรมรักสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “รักออกแบบได้” ณ ลานเซ็นทรัลพาร์ค (เพลินเดย์ มาร์-เก๋) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 ซึ่งจัดโดย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์       ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด       ในโอกาสนี้ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. , …

ศกร. ร่วมจัดบูทฝึกอาชีพภายในงานรณรงค์รักสร้างสรรค์วันวาเลน์ไทน์ “รักออกแบบได้” Read More »

ศกร. เชิญชวนเข้าร่วมงานรณรงค์รักสร้างสรรค์วันวาเลน์ไทน์ “รักออกแบบได้”

     นายสุเมธ พันกลิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ประชาสัมพันธ์ขอเชิญนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมรักสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “รักออกแบบได้” ณ ลานเซ็นทรัลพาร์ค (เพลินเดย์ มาร์-เก๋) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 ซึ่งจัดโดย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยพบกันที่บูทสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ในวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 15:00 น. (ภายในบูท พบกับกิจกรรม ฝึกอาชีพการทำขนมอาลัวดอกกุหลาบ โดย อาจารย์การะเกศ อังศุภานิช และผู้เรียนศูนย์การเรียนฯ) สนใจสอบถาม 020002688

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปี 2563

          ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้เรียนที่ไม่สามารถเรียนในระบบได้ หรือมีความประสงค์ที่จะเข้าเรียนในศูนย์การเรียน หรือมีทักษะความสามารถพิเศษต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 000 2688

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียน สอบติดเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2562

     ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับ “นายกฤษณะ เชยวิจิตร” นักเรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้บรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1  นายกฤษณะ เชยวิจิตร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียน ฯ จำนวน 2 คน

     ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนี้ นายวิรชัช ศรีไหม ได้รับทุนการศึกษา BUCA Talent 8      มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร (ม.กรุงเทพ) นางสาวณัชชา นิลบุตร ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (สาขาวิชาการจัดการโรงเเรมและท่องเที่ยว : ภาคพิเศษ) 

ศูนย์การเรียน ฯ จัดอบรมการพัฒนาเว็บไซด์ให้บุคลากร

     วันนี้ (4 ก.พ. 2563) ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์การเรียน ด้านการพัฒนาเนื้อหาข้อมูลบนเว็บไซด์ของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างสถานศึกษากับผู้เรียน ผู้ปกครอง และสาธารณะ อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มพูลทักษะการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในยุคดิจิทัล (Thailand 4.0) อีกด้วย