Month: November 2019

เข้าร่วมการประกวด ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้ส่งผู้เรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นำโดย อาจารย์สุเมธ พันกลิ่นในการประกวด ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 โดย ด.ช. ถิรวัฒน์ กลิ่นสุคนธ์ ณ ศูนย์ทัศนศิลป์ โรงเรียนวัดบวรมงคล

เข้าร่วมประกวด การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้น ม.ปลาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้ส่งผู้เรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นำโดย อาจารย์เบญจวรรณ ดวลขันธ์ ในการประกวด ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.3 โดย ด.ช.ปราการ สุธาศิลพรมแพร และ ระดับชั้น ม.4-ม.6 โดย นายกิตติธัช บุญมี ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ

เข้าร่วมการประกวดต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.3

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้ส่งผู้เรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นำโดย อาจารย์เบญจวรรณ ดวลขันธ์ ในการประกวด ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.3 โดย ด.ช.ปราการ สุธาศิลพรมแพร และ ระดับชั้น ม.4-ม.6 โดย นายกิตติธัช บุญมี ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ

เข้าร่วมการประกวดการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้ส่งผู้เรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นำโดย อาจารย์มานิต พันกลิ่น อาจารย์เบญจวรรณ ดวลขันธ์ในการประกวด การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ระดับชั้น ม.ปลาย

เข้าร่วมประกวดโครงงานอาชีพ ม.ต้น และ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2562

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้ส่งผู้เรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถดรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นำโดย อาจารย์ยุญชัย เต็มพิทักษ์สิริ อาจารย์มานิต พันกลิ่นในการประกวดโครงงานอาชีพ ม.ต้น และ ม.ปลาย# กำจัดมดตัวร้ายจากเปลือกไข่ผู้เรียนระดับชั้น ม.ปลาย

เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้ส่งผู้เรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นำโดย อาจารย์การะเกศ อังศุภานิช อาจารยมานิต พันกลิ่นในการประกวดโครงงานอาชีพ ม.ต้น และ ม.ปลาย# ขนมชั้นน้ำสมุนไพร
ผู้เรียนระดับชั้น ม.ต้น

ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก พาผู้เรียน ศึกษาเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโกได้ส่งผู้เรียน เข้าร่วมงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง ที่ 69 ประเภท ประกวดแข่งขัน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ณ โรงเรียนวัดอินทาราม

เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันซูโดกุ รายการคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก ได้นำนักเรียน เข้าแข่งขัน คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการ การแข่งขันซูโดกุ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

เข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้นำผู้เรียนเข้าร่วมงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 69 รายการ การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับมัธยมศึกษา คอนปลาย ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม