Month: October 2019

ชนะเลิศการแข่งขันรายการ Singha Freetyle Championship 2019 สนาม 2

เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ รักอักษ นักเรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้รับรางวัล 5 รายการในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Inline Freestyle Slalom (กีฬาโรลเลอร์สเก็ต) รุ่นเยาวชน

บรรยายพิเศษเรื่องการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก จัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับนักเรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม และเรียนรู้ ประมวลกฎหมายอาญาและการลงโทษ ตามมาตรา 90 และมาตรา 132

เรียนรู้กับภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำปุ๋ยใช้เอง

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้นำคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในประเด็นด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยเฉพาะการจัดทำ และหมักปุ๋ยใช้ การทำเกษตรปลอดสารเคมี การใช้ชีวิตในแบบพอเพียง นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาดูงานวิถีชีวิตของประชาชนริมน้ำ วัฒนธรรมและความเชื่อที่ศาลเจ้าทีกงม่า โดยได้รับเกียรติจากคุณกมล ธุวจิตต์ เป็นวิทยากรพิเศษ ตลอดการ เรียนรู้นอกสถานที่ ทั้งนี้ การศึกษาดูงานและการเรียนรู้นอกสถานที่ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจน เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมไปถึง เน้นย้ำการเข้าถึงและเข้าใจต่อแนวปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 อีกด้วย