13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 โดยป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเทศน์กัณฑ์แรก ชื่อว่าธัมมจักกัปวัตตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวนเมือง พาราณสี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *