1สิงหาคน วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *