๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

ประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก