เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้จัดกิจกรรมพบกลุ่มที่ปรึกษาสำหรับผู้เรียน และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการนำตนเองจากการลงมือปฏิบัติ (Self directed Learning & Active Learning) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างการเรียนรู้จากการลงมือทำ นำตนเอง และสร้างความเป็นทีมในการเรียนรู้ ตามหลักสูตรของศูนย์การเรียน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *