เมื่อวันอังคารที่27 มิถุนายน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร : นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ประธานกรรมการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก , นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก , นางสาวการะเกศ อังศุภานิช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ บารนาบัส , นายไพโรจน์ อนุเวช รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และ นายสุรศักดิ์ ยงยศ ครูที่ปรึกษาศูนย์การเรียน เข้าร่วมการประชุมเสวนาวิชาการ “มิติใหม่ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต : อนาคตของสังคมไทยในยุคดิจิทัล” (A New Dimension of Lifelong Learning: The Future of Thai Society in Digital Era) จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะสำหรับจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาและดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผลักดันแนวคิด “Lifelong Learning for All” พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในมิติต่างๆ มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดทุกช่วงชีวิต ก้าวทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพื่อผลิตกำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูงจำเป็นต่อการประกอบอาชีพสู่การเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศในทุกมิติต่อไป