เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้จัดกิจกรรม การเรียนการสอนและพบที่ปรึกษาให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี ผ่านระบบ(Zoom meeting)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *