เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพในศูนย์การเรียนฯโดนสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ได้รับการการสนับสนุนจาก (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)เพื่อสร้างองค์กรภาคีเครือข่ายสถานศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยร่วมกันในครั้งนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *