เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา นายอนุกูล อ่ำอนันต์ ครูที่ปรึกษาของศูนย์การเรียน เข้าร่วมการฝึกอบรม “การพิมพ์ลายคอนกรีต” จัดโดย Concrete Decor Thailand เพื่อนำความรู้และทักษะด้านการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพิมพ์ลายคอนกรีต มาถ่ายทอดแก่ผู้เรียนของศูนย์การเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพของผู้เรียนต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *