เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม : ดร.ศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในฐานะผู้จัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่มีความต่อเนื่อง และป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ รวมถึงนำความรู้ไปใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพ โดยมีพันตำรวจโทวรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมหารือ นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *