เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ การทำยาดมสมุนไพร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตร และสร้างทักษะการประกอบอาชีพให้กับผู้เรียนพื้นฐาน อันจะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ควบคู่กับอาชีพ สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติบรรยายการสอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ท่านรองณิชา จันทร์จีน รองนายกอบต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *