เมื่อวันที่ (26 ม.ค. 66) ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ประธานกรรมการสถานศึกษา และ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เป็นวิทยากรชี้แจงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนนำอาจารย์ที่ปรึกษาผู้เรียน (นายอนุกูล อ่ำอนันต์) พบปะ แลกเปลี่ยน และให้กำลังใจผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ที่อยู่ในความดูแลโดยกระบวนการยุติธรรม ตามความร่วมมือระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กับ สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง และ อาจารย์ ดร.ลิขสิทธิ์ พุฒเขียว อาจารย์ประจำแขนงวิชาการศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการพัฒนาบุคลิกภาพ และ ค้นหาตัวตน แก่ผู้เรียนด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *