สจล.วิทยาเขตชุมพร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 5)

     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเชตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 5 แบบรับตรงอิสระ ประจำปี 2563 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

     1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จำนวน 5 สาขา

     2) หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.) จำนวน 3 สาขา

     3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) จำนวน 1 สาขา 

รายละเอียดด้านล่าง 

      ผู้สนใจสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่ www.reg.kmitl.ac.th/TCAS ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563