ศูนย์การเรียน ฯ จัดอบรมการพัฒนาเว็บไซด์ให้บุคลากร

     วันนี้ (4 ก.พ. 2563) ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์การเรียน ด้านการพัฒนาเนื้อหาข้อมูลบนเว็บไซด์ของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างสถานศึกษากับผู้เรียน ผู้ปกครอง และสาธารณะ อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มพูลทักษะการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในยุคดิจิทัล (Thailand 4.0) อีกด้วย