ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และ สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ขอเชิญชวนผู้เรียน ผู้ปกครองและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานบริการวิชาการ เสวนาบทบาทการศึกษาตลอดชีวิตฯ จัดโดย แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [มสธ.] ในวันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13:00-16:00 น.

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ QR หรือ Link 👉https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem3yWJz57UF-WINTZZDQZFJlMVSSO4IY7fnrsZ7brM3r1NJQ/viewform

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *