ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้รับอนุมัติจากนายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในฐานะผู้จัดการศึกษา อนุญาตให้ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน ออกนโยบายกำหนดมาตรการสำหรับผู้เรียนในศูนย์การเรียนที่มีความแตกต่างหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) มีสิทธิ

✅️ผู้เรียนทุกคนได้รับสิทธิเสรีภาพในการแต่งกายตาใเพศสภาพของตนเอง
✅️ผู้เรียนมีสิทธิใช้รูปถ่ายประกอบในเอกสารทางการศึกษา ด้วยการแต่งกายตามเพศสภาพของตน

การดำเนินการภายใต้หลักการ “เคารพความแตกต่าง สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ต่อเนื่อง”

ทั้งนี้ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กฎหมายความเท่าเทียมทางเพศ กฎหมายคุ้มครองเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ และเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *