ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของศูนย์การเรียน คือ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขา การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในภาคต้นปีการศึกษา 2565

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *