ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวโซเฟีย บันสุรี ในโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *