ศกร. มอบหมายรองผู้อำนวยการ ร่วมเสวนาเวทีการศึกษาเพื่อปากท้อง

    เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดจันทบุรี : ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้มอบหมายให้ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมเสวนาในเวทีเสวนาสาธารณะ “การศึกษาเพื่อปากท้องสำหรับโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาในยุค New Normal” ซึ่งจัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท.) หรือ ThaiPBS 

   นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการ ฯ ได้นำเสนอแนวคิดการจัดการศึกษายุค New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อ Covid-19 โดยการจัดการศึกษาผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง (การศึกษาตามอัธยาศัย) ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบการจัดการศึกษาที่สถานศึกษาทุกสังกัดสามารถดำเนินการได้ ภายใต้กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 15 และเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบ โดยวิธีการนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำจากการจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ในครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องทุนทรัพย์ หรือพื้นที่ซึ่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึง นอกจากนี้ วิธีการนี้จะช่วยให้นักเรียน ได้รู้จักตัวเอง ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในพื้นที่ ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับครอบครัวและชุมชนอีกด้วย 

    ในโอกาสนี้ นายเมธชนนท์ ฯ ในฐานะผู้แทนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้นำเสนอตัวอย่างวิธีการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ Covid-19 ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นแนวทางเบื้องต้นด้วย ซึ่งได้รับการชื่นชมจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้เข้าร่วมเวทีนี้ด้วย 

     โดยในเวทีสาธารณะนี้ จัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีผู้เข้าร่วมเวทีเสวนามากกว่า 45 คน ได้แก่      ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้แทนแกนนำนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้บริหารสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย 

     ที่มาของภาพ : สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคกลาง สสท.