วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 (กลุ่มผู้เรียนวันอาทิตย์)ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรีและศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษากิจกรรมการวัดผลและประเมินผล ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *