วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 (กลุ่มผู้เรียนวันอาทิตย์)ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *