วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ กิจกรรมการเรียน กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา และกิจกรรมวัดผลและประเมินผลผ่านโปรแกรม Zoom meeting

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *