วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา และกิจกรรมการสอบของผู้เรียนกลุ่มวันอังคาร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *