วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ศูนย์การเรียนฯ โดยนาวสาวศุภรดา จึงสำราญ ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาธุรกิจวิศวกรรม ในการเข้าสัมภาษณ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์การเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำปริญญานิพนธ์ เรื่อง”การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียน” จัดทำโดยนางสาวนันทวดี เวรุณาลักษณ์ และนางสาวชลธิชา แซ่โง้ว โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

วันที่ 25 สิงหาคม 2566
ศูนย์การเรียนฯ โดยนาวสาวศุภรดา จึงสำราญ ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาธุรกิจวิศวกรรม ในการเข้าสัมภาษณ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับดารจัดตั้งศูนย์การเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำปริญญานิพนธ์ เรื่อง"การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียน" จัดทำโดยนางสาวนันทวดี เวรุณาลักษณ์ และนางสาวชลธิชา แซ่โง้ว โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ เป็นอาจทรย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *