วันที่ 12 กันยายน 2566 ศูนย์การเรียนฯได้จัดการวัดและประเมินผลผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ในครั้งนี้ผู้เรียนมีความพร้อมและมีความตั้งใจ พร้อมเข้ารับการวัดและปรเมินผล โดยมีอาจารย์ ศุภรดา จึงสำราญ ผู้จัดการศึกษา ได้กล่าวให้คำแนะนำการใช้ชีวิต ให้แนวทางในการศึกในระดับที่สูงขึ้น และให้กำลังใจผู้เรียนที่จบการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/ 2566 นี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *