รองผู้อำนวยการ (เมธชนนท์ ประจวบลาภ) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการของ ThaiPBS

     เมื่อวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2563 ณ ไร่พฤกษาวัลเล่ย์ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในฐานะที่ปรึกษาสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภาคกลาง ของสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนกระบวนทัศน์การทำงาน “วิถีสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคกลาง” เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนการทำงาน จุดแข็ง จุดอ่อน และจุดที่ควรพัฒนาในประเด็นการทำงานด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น การศึกษาเพื่อการมีงานทำ สังคมและคุณภาพชีวิต หรือสื่อสาธารณะ  

      ซึ่งจัดโดย สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคกลาง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *