รองผู้อำนวยการ ศกร. เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

     เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา : นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเวทีเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยเวทีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ในมิติทางด้านสุขภาพ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายเด็กและเยาวชน สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัย/สถาบันอดุมศึกษา สถานศึกษาทั้งในและนอกระบบ 

     โอกาสนี้ นายเมธชนนท์ ฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ต่อการจัดการศึกษาและประสบการณ์ของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะประเด็นทางด้านสุขภาพ ได้แก่ การรณรงค์บุหรี่ การรณรงค์การไม่เล่นการพนันออนไลน์ และอุบัติเหตุ