รองผู้อำนวยการ ศกร. ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรื่องการศึกษาในช่วง Covid-19

     เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “จับกระแส C-Site แหล่งเรียนรู้วิชาชีพ วิชาชีวิต : การศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ในสถานการณ์ Covid ซึ่งจัดโดย สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนบทเรียนการจัดการศึกษาตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยนำประสบการณ์ชีวิตมาเทียบโอนเป็นผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยลดการแพร่ระบาด ต่อยอดรายได้การประกอบอาชีพ และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

     ทั้งนี้ การจัดเวทีเสวนาดังกล่าว จัดขึ้นที่โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตลอดจน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17