รองผอ.ศูนย์การเรียนฯ รับรางวัล “แกนประสานดีเด่น” ของ ThaiPBS

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 : นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้เข้ารับรางวัล “แกนประสานดีเด่น” ประจำปี 2563 ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS) โดยมี รองศาสตราจารย์วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว