ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ (Workshop) แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 : นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ (Workshop) แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมี เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด