ผู้จัดการศึกษา ฯ แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่

      ดร.ศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในฐานะผู้จัดการศึกษาของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก มีประกาศแต่งตั้งนายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก” คนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 

     จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ