ผู้จัดการศึกษาฯ ติดตามผลการดำเนินงาน

เมื่อระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา : นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) พร้อมด้วยนายชวดล ชัยวรวัช ประธานกรรมการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมเป็นกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครูนอกระบบ เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาจามภูมิสังคมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้มีประสิทธิภาพ อันจะสร้างทรัพยากรมนุษย์สำหรับประชากรซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ รวมถึงสร้างโอกาสทางการศึกษา ซึ่งในการติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการติดตามที่ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก (กรุงเทพมหานคร) , โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก , ศูนย์การเรียนบ้านอุ่นรัก , ศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง , ศูนย์กการเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเน่พ่อง จังหวัดกาญจนบุรี ตามลำดับ