ประกาศเปิดภาคเรียนของศูนย์การเรียน

ประกาศ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก

เรื่อง  เปิดทำการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามปกติ

 

                     ตามที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ (Covid-19) มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้สถานศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป นั้น

                 ในการนี้ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ จึงขอประกาศเปิดทำการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยผู้เรียนจะต้องเข้าพบกลุ่มตามที่กำหนดไวในตารางพบกลุ่มส่วนบุคคลที่ศูนย์การเรียนดำเนินการออกให้ หากผู้เรียนรายใดไม่สามารถมาพบกลุ่มได้ตามกำหนดตารางพบกลุ่ม สามารถแจ้งให้        ครูที่ปรึกษาทราบ เพื่อทำการสับเปลี่ยนวันได้ตามระเบียบของศูนย์การเรียน

                        อนึ่ง ผู้เรียนทุกคน และผู้ปกครอง รวมถึงบุคคลทั่วไป      ที่เข้ามาภายในศูนย์การเรียนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์และการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรการ “ไทยชนะ” ทุกครั้ง  

ประกาศ ณ วันที่   ๑  กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๓

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *