เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก จึงได้วางแนวมาตรการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเหมาะสม โดยไม่กระทบกับงานจำเป็นของสถานศึกษา 

     สำหรับผู้เรียนของศูนย์การเรียน ฯ สามารถเข้าเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ E-Learning ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

     รายละเอียดด้านล่าง 

ประกาศ/สั่ง/ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป