ประกาศปิดทำการศูนย์การเรียนเป็นกรณีพิเศษ ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานคร