ประกาศถึงผู้เรียนกรณีเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก

      ผู้เรียนรายใดที่อยู่ในพื้นที่ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือมีประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ในห้วงระยะเวลา7วันที่ผ่านมา กรณีที่จะเข้ามายังศูนย์การเรียนขอให้ประสานแจ้งกับครูที่ปรึกษาล่วงหน้าด้วย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของศูนย์การเรียน 

 ที่มา : นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)