ประกาศของศูนย์การเรียน เรื่องบุคลากรพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว

ประกาศ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก

เรื่อง  บุคลากรซึ่งพ้นจากตำแหน่งและไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก

 

 

                     ตามที่ นางสาวภัทศา พงษ์แพทย์ (หรือครูผักกาด หรือครูภัทศา) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ครูที่ปรึกษาทำหน้าที่ฝ่ายวิชาการ สังกัด ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก โดยในเวลาต่อมาบุคลากร         รายดังกล่าว ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น    ปรากฏว่าได้รับการร้องเรียนจากผู้เรียนและผู้ปกครองซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรรายดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

                        ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง        โดยเฉพาะผู้เรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ว่า นางสาวภัทศา พงษ์แพทย์ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ตั้งแต่วันที่การลาออกมีผลบังคับใช้ หากมีการแอบอ้าง กล่าวอ้าง หรือการกระทำใด ๆ ซึ่งส่งผลเสียต่อประชาชน ทางศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอปฏิเสธความรับผิดชอบทางอาญาและทางแพ่ง ทุกกรณี ดังนั้น หากผู้เรียน ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง        มีความจำเป็นใด ๆ ขอให้ติดต่อโดยตรงไปยังศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ทางหมายเลขโทรศัพท์        ๐๒ ๐๐๐ ๒๖๘๘ หรือ ๐๖๒ ๔๔๙ ๙๖๔๖ เท่านั้น      

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

                           ลงชื่อ       สุเมธ พันกลิ่น

(นายสุเมธ พันกลิ่น)

ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก