บุคลากรของศูนย์การเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

ศูนย์การเรียน เซนต์ยอห์นบอสโก ได้ส่งผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน ฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning โครงการพัฒนาครูนอกระบบให้สามารถจัดการศึกษาตามภูมิสังคม และสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2563 ณ ออโรร่ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
 
โดยการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพของครู บุคลากรในการจัดกระบวนการเรียนการสำหรับผู้เรียนของศูนย์การเรียน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนของศูนย์การเรียนมีผลสัมฤทธ์ที่ดีขึ้นและประสบความสำเร็จจากการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยมากขึ้น