บุคลากรของศูนย์การเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ

  เมื่อระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2563 : นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ. (ส.ก.ส.อ. ) ในฐานะผู้จัดการศึกษาของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้มอบหมายให้ นายไพโรจน์  อนุเวช รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน/รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายวัดผลและประเมินผล พร้อมด้วย นายอนุกูล  อ่ำอนันต์  ครูฝ่ายวิชาการ เข้าร่วม “การอบรมเชิงปฎิบัติการ การเสริมศักยภาพโครงการครูและเด็กนอกระบบการศึกษา : จิตวิทยาและการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กนอกระบบ”  ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน  ซึ่งได้รับเรียนเชิญจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา หัวหน้าฝ่ายการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นประธานและวิทยากรในการอบรม โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park